Tozo 3 En Bedrijfskrediet

Ook moet de gemeente de aanvrager erop wijzen dat ze bij het verstrekken van onjuiste informatie een boete oplegt. Achteraf kan het gecontroleerd worden. Dit moeten beiden ook als zodanig meenemen bij de aangifte over 2020. Bovendien telt de uitkering mee voor het verzamelinkomen voor de toeslagen.

Over welke rechten en plichten moet de gemeente de zelfstandige informeren? De zelfstandige moet de aanvraag en de verklaringen volledig en naar waarheid invullen. De gemeente moet de zelfstandige laten weten dat hij of zij een inlichtingenplicht heeft en wat dit inhoudt. De zelfstandige moet wijzigingen in de situatie die het recht op de uitkering kunnen beïnvloeden doorgeven .

Kom Ik In Aanmerking Voor Een Zakelijke Lening?

Moet er een uittreksel van de KvK worden overlegd? Het is niet nodig en ook onwenselijk om aan de ondernemer een uittreksel van de KvK te vragen. Dit is onnodig belastend. Dit doet u aan de hand van Suwinet-inkijk en de koppeling met het handelsregister KvK. Om in aanmerking te komen voor een uitkering op grond van de Tozo moet de zelfstandige aan een aantal voorwaarden voldoen. De zelfstandige komt in aanmerking als:

De gemeente kan bij de beoordeling van het recht op bijstand uitgaan van de door de zelfstandige opgegeven informatie en op foundation daarvan bijstand toekennen. NB. Bij twijfel over de juistheid van de verklaring kan de gemeente besluiten nadere bewijsstukken op te vragen alvorens over te gaan tot toekenning. Daarnaast kan de gemeente achteraf de juistheid van de verklaring onderzoeken. In de op vrijdag 1 mei verschenen Ministeriele regeling is bepaald dat deze ondernemers zich vanaf 18 mei 2020mogen melden bij de gemeente Maastricht. Zie VNG-bericht:Doelgroep Tozo uitgebreid: nieuw modelaanvraagformulier . Wat doen gemeenten met aanvragen voor de Tozo van ondernemers die in Nederland woonachtig zijn maar die een bedrijf hebben in het buitenland? Vanaf 8 meikunnen deze zelfstandigen een aanvraag indienen bij hun woongemeente.

In Simpele Stappen Naar Bedrijfskrediet

dat er een inlichtingenplicht geldt voor de ondernemers dat er achteraf gecontroleerd kan worden op de aangeleverde informatie dat er teruggevorderd kan worden dat de mogelijkheid bestaat een boete op te leggen bij doelbewust misbruik een de-minimisverklaring getekend worden door de zelfstandige in verband met staatssteun op de rente van de lening bedrijfskrediet .

dat zijn bedrijf of zelfstandig beroep wordt geraakt door de coronacrisis In het modelaanvraagformulier is de de-minimisverklaring opgenomen als ‘reguliere vraag’. Dit is afgestemd tussen de ministeries van SZW en EZK. Alle gemeenten kunnen deze vraagstelling gebruiken. Als gemeenten dit doen, hoeven aanvragers het doc op de website van de rvo niet in te vullen.

Aanvraag

Lees meer informatie op de website van Europa Decentraal Hierdoor hoeft de gemeente niet te toetsen of de behoefte aan bijstand voor levensonderhoud en/of bedrijfskapitaal ontstaan is door de corona-maatregelen . Ook heeft het tot doel snelle besluitvorming mogelijk te maken.

Moet een echtgenoot of inwonende associate de aanvraag ook ondertekenen? De partner moet zakelijke lening zowel een aanvraag Tozo bijstand voor levensonderhoud als een aanvraag Tozo bijstand voor bedrijfskapitaal mede ondertekenen.